مدرسان و مربیان

لیست و حکم های ابلاغیه مربیان و مدرسان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای طرف قرارداد با این موسسه در راستای برگزاری دوره های آزاد فنی و حرفه ای توسط آموزشگاه مربوطه

آقای مرتضی فرشباف
 مربی رشته های عمران و معماری
حکم ابلاغیه مربیگری آقای مرتضی فرشباف
آقای مصطفی عظیمی
 مربی رشته های فن آوری اطلاعات
حکم ابلاغیه مربیگری آقای مصطفی عظیمی
آقای امیر سنگی نور پور
 مربی رشته های عمران و معماری
حکم ابلاغیه مربیگری آقای امیر سنگی نورپور
خانم مهسا ارغوانی
 مربی رشته های فن آوری اطلاعات
حکم ابلاغیه مربیگری خانم مهسا ارغوانی
آقای بهرام نوری
 مربی رشته های امور مالی و بازرگانی
حکم ابلاغیه مربیگری آقای بهرام نوری
آقای پرویز مهرورز مغانلو
 مربی رشته های خدمات آموزشی
حکم ابلاغیه مربیگری آقای مهرورز مقانلو
آقای ناصر خوزم
 مربی رشته های فن اوری اطلاعات
حکم ابلاغیه مربیگری آقای ناصر خوزم
خانم رباب حیدری
 مربی رشته های فن اوری اطلاعات
حکم ابلاغیه مربیگری خانم رباب حیدری
خانم شیرین حسینی اعظم
 مربی رشته های عمران و معماری
حکم ابلاغیه مربیگری خانم شیرین حسینی اعظم
خانم جبار خمسه
 مربی رشته مکانیک
حکم ابلاغیه مربیگری جبار خمسه
آقای احد محمودی
 مربی رشته خدمات آموزشی
حکم ابلاغیه مربیگری احد محمودی
خانم پریسا بانی
 حکم ابلاغیه مدیریت
حکم ابلاغیه مدیریت پریسا بانی
خانم سکینه عینی
 مربی رشته گردشگری
حکم ابلاغیه مربیگری سکینه عینی
آقای سعید حقی
 مربی رشته برق
حکم ابلاغیه مربیگری سعید حقی
آقای خلیل نصیرپور
 مربی رشته اموراداری
حکم ابلاغیه مربیگری خلیل نصیرپور
آقای کیومرث عبدی
 مربی رشته مدیریت
حکم ابلاغیه مربیگری سکینه عینی
خانم فاطمه مویدی
 مربی رشته گردشگری
حکم ابلاغیه مربیگری فاطمه مویدی
خانم سمیه متین
 مربی رشته عمران
حکم ابلاغیه مربیگری سمیه متین
خانم مینا طلعتی
 مربی رشته گردشگری
حکم ابلاغیه مربیگری مینا طلعتی
آقای منوچهر اکبری
 مربی رشته گردشگری
حکم ابلاغیه مربیگری منوچهر اکبری
آقای مزدک شاهد
 مربی رشته عمران
حکم ابلاغیه مربیگری مزدک شاهد
خانم رحیم اکرمی جوقان
 مربی رشته برق
حکم_ابلاغیه_مربیگری_رحیم_اکرمی_جوقان
آقای علی نوروزی الجنق
 مربی رشته گردشگری
حکم_ابلاغیه_مربیگری_پرویز_علی_نوروزی
آقای سجاد عطایی درگاه
 حکم ابلاغیه مدیریت
حکم_ابلاغیه_مدیریت_سجاد_عطایی_درگاه
آقای یونس فرخ پور دیزج
 مربی رشته فناوری اطلاعات
حکم_ابلاغیه_مربیگری_یونس_فرخ_پور
آقای علیرضا ملاجباری
 مربی رشته برق
حکم_ابلاغیه_مربیگری_علیرضا_ملاجباری
آقای سجاد عطایی درگاه
 مربی رشته برق
حکم_ابلاغیه_مربیگری_سجاد_عطائی_درگاه
خانم آرزو صیادی
 مربی رشته های عمران و معماری
حکم ابلاغیه مربیگری خانم آرزو صیادی
خانم نعیمه شهبازی
 مربی رشته های امور مالی و بازرگانی
حکم ابلاغیه مربیگری خانم نعیمه شهبازی
خانم پریسا بانی
 مربی رشته فناوری اطلاعات
حکم ابلاغیه مربیگری پریسا بانی