تعرفه صدور گواهینامه های خبرگی طب سنتی

تعرفه صدور گواهینامه های خبرگی طب سنتی

طبق صورتجلسه هیئت مدیران موسسه در تاریخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ تعرفه گواهینامه های خبرگی طب سنتی به شرح ذیل اعلام می گردد

که از تاریخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ تا ۱۰-۰۱-۱۳۹۶ ثابت بوده و دارای اعتبار می باشند :

توجه :

– تمامی خانواده های محترم شهدا، جانباز، ایثارگر، آزاده، بسیج، نظامی، قضائی و امنیتی کشور و نیز روحانیون محترم از ۱۰% تخفیف برخوردار خواهند شد.

– از درآمد این بخش به میزان ۱% صرف کمک به ایتام و بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت بنیادها و موسسات خیریه ایران اسلامی خواهد شد.

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه عشاب : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه عطار خبیر : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار صناعی : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار طبیعی : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار خبیر : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۱٫۲۰۰٫۰۰۰تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار ممتاز : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار خبیر : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

  • تعرفه گواهینامه خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم : 

هزینه تعیین سطح تخصصی و حرفه ای : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح : ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

جمع کل : مبلغ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان (به شرط داشتن شرایط مندرج در قسمت اصول و ساختار صدور گواهینامه)

 

 

لازم به توضیح می باشد:

گواهینامه های خبرگی طب سنتی براساس مدارک و شرایط اعلام شده در قسمت اصول و ساختار خبرگی طب سنتی بررسی و ارزیابی و تعیین سطح شده که صرفا بنا به درخواست فرد متقاضی صادر می گردد.