اصول و ساختار گواهینامه خبرگی طب سنتی

اصول و ساختار گواهینامه خبرگی طب سنتی

لازم به توضیح می باشد:

گواهینامه های خبرگی طب سنتی بنا به درخواست متقاضی و براساس مدارک و شرایط اعلام شده در اصول و ساختار فوق الذکر بررسی و تعیین سطح شده که به هیچ عنوان مدرک تحصیلی یا دانشگاهی محسوب نشده و مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و ارزش گواهینامه های صادره مذکور فقط بر اساس ضوابط داخلی این موسسه می باشد.